Értő Kft.

MUNKAHELY KÉPZÉSEK BÉRTÁMOGATÁSSAL PÁLYÁZAT

GINOP Plusz-3.2.1-21

MUNKAHELY KÉPZÉSEK BÉRTÁMOGATÁSSAL PÁLYÁZAT

GINOP Plusz-3.2.1-21 GINOP Plusz-3.2.1-21 Célja: A támogatás célja, hogy a vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson munkahelyi képzések megvalósításához. PÁLYÁZÓK: mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, akik✓ rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.✓ nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.✓ Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet,vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel […]

Célja: A támogatás célja, hogy a vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson munkahelyi képzések megvalósításához.

PÁLYÁZÓK: mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, akik
✓ rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.
✓ nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.
✓ Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető
egyéni cég és egyéni vállalkozás.
✓ Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet,
ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
✓ A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a
projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része. Az erről
szóló bankszámlakivonat a kérelem kötelező mellékletét kell, hogy képezze.
✓ A vállalkozás által igényelt támogatás nem haladhatja meg a vállalkozás támogatási kérelem benyújtását
megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
✓ Szakmai ismeretre irányuló képzés
✓ Soft skill képzés
✓ Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
✓ Nyelvi képzés
✓ Bértámogatás: A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési
jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális.
A támogatott vállalkozások által elszámolható költségek (vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések
esetén):
• Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében
tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);
• Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége
• Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
• Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja
• Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek.
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:
Támogatás összege: mikro-, kis- és középvállalkozás: 50.000.000 Ft, nagyvállalat: 100.000.000 Ft.
Az elszámolható támogatás körébe tartozó költségek:
– képzési költség: a vállalatnak megítélt képzési támogatás, amely az egy főre megítélt képzési támogatások
összege;
– bértámogatás: a támogatott vállalkozás munkavállalóinak a képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre
jutó bruttó bére; a vállalatnak megítélt bértámogatás az egy főre megítélt bértámogatások összege. 

A támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ az alábbiak szerint:
Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke
Képzési támogatás
mikro-, kisvállalkozás (legalább 3 fő) 70%
középvállalkozás (legalább 3 fő) 60%
nagyvállalat (legalább 8 fő) 50%
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: A projekt több helyszínen is megvalósítható, minden megvalósítási helyszínnek
a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-
Dunántúl) régiókban kell lennie. A képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített
munkavégzési helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi,
Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található székhelyének, telephelyének
vagy fióktelepének kell lennie.
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: Fizikai befejezés: A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés
megkötését követő 12 hónap lehet.
ELŐLEG: A képzési támogatás kifizetése előlegként történik (100%).
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2021. szeptember 15-től – 2021. december 15-ig.
EGY FŐRE JUTÓ MAXIMÁLISAN ELSZÁMOLHATÓ KÉPZÉSI KÖLTSÉG:
A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200.000 Ft, ami az alábbi négy szempont
bármelyikének teljesülése esetében 300.000 Ft-ra növelhető. Az elszámolható keretösszeg az összes képzési
típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az
összeget meghaladhatja, de maximum 200.000 (növelt esetben 300.000) forint számolható el.
Hátrányos helyzet: A képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű. A
hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető
személyekre értendő. E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:
• 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
• 50 éven felüli személy; vagy
• alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő (nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést
[az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje]), vagy a nappali tagozatos
tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
• megváltozott munkaképességű munkavállaló.
KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
✓ Legalább 16 órás képzések támogathatók.
✓ Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek
számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések.
✓ A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű
elektronikus távoktatás keretében is.
✓ A képzéseket a támogatásról szóló szerződés megkötését követő 12 hónapon belül meg kell valósítani.
✓ Egy kérelmen belül több képzés és képzéstípus is szerepelhet. (Egy meghirdetés alkalmával azonban egy
cég csak egy kérelmet nyújthat be.)

A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a képzéstípusnak megfelelően:
Képzés típusok Óradíj (forint/fő) Maximális csoportlétszám/képzés
Szakmai ismeretre irányuló képzés 3500 Ft 12 fő
Soft skill képzés 3 000 Ft 12 fő
IKT képzés 2 500 Ft 12 fő
Nyelvi képzés 2 000 Ft 6 fő
A KÉPZÉSBE VONHATÓ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
• Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése
szükséges.
• A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott személy (magyar
állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre
jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges).
• A képzésbe vont munkavállalók figyelembe vett bérköltsége legfeljebb az aktuális kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 1,5-szereséig terjedhet.
Egy munkavállaló egy kérelmen belül:
• több támogatott képzésben is részt vehet,
• egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt (új képzésbe csak akkor kapcsolódhat be, ha
ezek közül valamelyiket befejezte),
• egy napon csak egy képzésben részesülhet.
EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS
A támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá való átalakulásához meghatározott eredményességi
célok teljesülése szükséges (a támogatott projekt megfelelő teljesítésén felül), az előre meghatározott – a
képzések befejezését követő tárgyhó első napjától számított legalább 6 hónapot követően mért – időszakban.
Az eredményességi szempontok:
• Továbbfoglalkoztatás: A támogatást igénylő az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább
12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalókat foglalkoztatja (azaz közös megegyezéssel; a munkaadó
működésével összefüggő okból történő felmondással; vagy azonnali hatállyal a határozott idejű munkaviszonyt
nem szünteti meg.)
• Béremelés mértéke: A támogatást igénylő vállalkozás az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított
legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók átlagos bruttó bérének vonatkozásában az
adott évre (az első képzési napot magában foglaló naptári év) meghatározott minimálbér-emelés (a projekt fizikai
kezdetének évében történt emelés) mértékén felüli béremelést hajt végre.
A projekt keretében megvalósult képzések kommunikációját a támogatott vállalkozás a honlapján a képzés befejezését
követő 3 évig folyamatosan elérhetővé kell, hogy tegye. A támogatásban részesült munkáltató köteles a
projektjéről információt feltölteni, és az adatokat folyamatosan naprakészen tartani. Amennyiben a kedvezményezett
nem rendelkezik önálló honlappal, a fent előírt információkat a közösségi média felületein is megjelenítheti.