Értő Kft.

KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukció

GINOP – 5.3.17-21

KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukció

GINOP – 5.3.17-21 GINOP – 5.3.17-21 GINOP – 5.3.17-21 A PÁLYÁZAT CÉLJA:Mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:A benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, legkésőbb 2021. december 31-ig. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:mikro-, kis- és középvállalkozások.· rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,· az éves átlagos statisztikai állományi létszáma […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
A benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, legkésőbb 2021. december 31-ig.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
mikro-, kis- és középvállalkozások
· rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,
· az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a tovább foglalkoztatási időszaknak együtt) 2023. július 31-ig le
kell zárulni.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4.000.000 Ft, mely az
alábbi támogatási elemekből áll:
· a munkavállaló bérköltsége legfeljebb 8 hónapig, 356 895 Ft/fő/hó (legfeljebb bruttó 309.000 Ft/fő/hó
és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 15,5 % erejéig), valamint
· a bérköltség arányában megállapított átalány eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére
és kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra használható fel.
o az átalány a bérköltség 30%-nak megfelelő összeg, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatása
előtt nem volt regisztrált álláskereső;
o az átalány a bérköltség 35%-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően regisztrált
álláskereső volt;
o az átalány a bérköltség 40 %-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően tartósan
regisztrált álláskereső volt, vagyis legalább 6 hónapja a regiszterben nyilvántartott 25 év
alatti álláskereső, vagy legalább 12 hónapja nyilvántartott 25 év feletti álláskereső.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
· Legalább 3 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak 2021.
június havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak számának
nettó növekedését kell eredményeznie.
· Támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető.
· A támogatás keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a KKV-nek vállalnia kell, hogy munkavállalóit
határozatlan idejű munkaszerződéssel vagy a támogatott foglalkoztatási és a (nem támogatott)
tovább foglalkoztatás időtartamára (legalább 8+8 hónap) szóló határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja.
· A foglalkoztatotti létszám bővítése teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval
teljesíthető. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet
4 óránál kevesebb. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a részmunkaidők összegének ki kell adni a vállalt létszámbővítést, tehát például 4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszámbővítésnek.· A támogatást igénylő KKV-nak vállalnia kell, hogy a tovább foglalkoztatási időszakban a munkavállaló
munkaideje nem csökken, valamint a havi bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség
alá.
· A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon belül, de legkésőbb
2022. március 1-ig igazolnia kell a teljes létszámnövekedést.
· A támogatott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdheti
a foglalkoztatást.
· Amennyiben a létszámbővítés a minimális 3 fő alá csökken, a támogatott vállalkozásnak gondoskodnia
kell a létszámbővülés minimális 3 főre történő pótlásáról.

ELŐLEG:
A támogatói okiratban vállalt foglalkoztatottak bértámogatásának 60%-a.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MELLÉKLETEKÉNT CSATOLNI SZÜKSÉGES:
· Bankszámla igazolást, amennyiben a támogatási kérelemben megadott bankszámlaszám a kérelem benyújtásának
napján közhiteles nyilvántartásban nem szerepel;
· Amennyiben a létszámbővítés bérelt megvalósítási helyen valósul meg, a bérleti szerződés ügyfél által
hitelesített másolatát;
· Amennyiben a létszámbővítéssel érintett megvalósítási helyszínen hatósági engedély köteles tevékenységet
végez a vállalkozás, abban az esetben a jogerős hatósági engedélyt, amennyiben bejelentés köteles
tevékenységet végez, akkor a bejelentést;
· Amennyiben a támogatási kérelmet meghatalmazott nyújtja be, abban az esetben javasolt meghatalmazás
minta alapján kiállított meghatalmazást, valamint aláírási címpéldány másolatát;
· Nyilatkozatot csekély összegű támogatásról, amennyiben a támogatást igénylő csekély összegű támogatásban
már részesült;
· Nyilatkozatot átmeneti támogatásról, amennyiben a támogatást igénylő átmeneti támogatásban már részesült;
· Átláthatósági nyilatkozatot;
· Nyilatkozat létszámcsökkenésről, amennyiben a támogatást igénylőnek 2021. június hónaphoz képest
csökkent az átlagos statisztikai állományi létszáma.